Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji „Zostań bohaterem swojego biura” (dalej jako „Konkurs”) organizowanym przez PSG Polska, ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa (dalej jako: „Organizator”) za pośrednictwem portalu Facebook (dalej jako „Portal Facebook”).

Niniejszy Regulamin znajduje się na Portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/notes/profesjonalne-ozonowanie-psg-polska/regulamin-konkursu-zosta%C5%84-bohaterem-swojego-biura/2459506037682607/ oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://ozonujemy24.pl/regulamin/

 

1

[Postanowienia ogólne]

 1. Organizatorem Konkursu jest pomysłodawca akcji #BezpieczneBiuro, której celem jest propagowanie dobrych praktyk dezynfekcyjnych wśród polskich przedsiębiorców. Szczegółowe informacje o akcji #BezpieczneBiuro znajdują się na stronie https://ozonujemy24.pl/konkurs/
 2. Konkurs trwa od dnia 22.09.2020 do dnia 10.10.2020, do godz. 23.59. W tym czasie uczestnik (dalej jako „Uczestnik”) może opublikować Zadanie Konkursowe, o którym mowa w §2 Regulaminu poniżej.

 

2

[Zasady udziału w Konkursie]

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełni wszystkie poniższe warunki:

a) posiada aktywne konto w serwisie Facebook, zarejestrowane na swoje prawdziwe imię i nazwisko;

b) akceptuje treść Regulaminu,

c) w czasie trwania Konkursu do 10 października 2020r., do godziny 23:59

prześle zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, (znajdującego się na stronie https://ozonujemy24.pl/konkurs/), które w najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób będzie odpowiadało na pytanie dlaczego to właśnie jej/jego biuro lub biuro jej/jego pracodawcy powinno wziąć udział w akcji #BezpieczneBiuro organizowanej przez Organizatora,

a następnie polubi przypięty post konkursowy (na fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/ozonowanieidezynfekcja/) i opublikuje pod nim komentarz o treści: „Zgłoszenie przesłane #BezpieczneBiuro”.

Powyższe czynności składają się na prawidłowe zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu oraz realizację zadania konkursowego (dalej jako „Zadanie Konkursowe”).

 1. Zwycięskie Zadanie Konkursowe zostanie wybrane przez komisję konkursową składającą się z Karoliny Miszczuk, Piotra Krupy, Patryka Nowickiego oraz Łukasza Krajewskiego, osób (dalej jako „Komisja konkursowa”) dnia 12 października 2020 roku. Kryterium wyboru stanowić będzie oryginalność i kreatywność Zadania Konkursowego .
 2. Uczestnik publikując Zadanie Konkursowe oświadcza i gwarantuje, że jest jego wyłącznym autorem i przysługują mu do niego wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe, jak również, że Zadanie Konkursowe jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było ono dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.
 3. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, o której mowa w §3 Regulaminu.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wszelkie osoby pozostające w stałym pożyciu z pracownikami lub współpracownikami Organizatora. W przypadku wykrycia naruszenia powyższych postanowień Organizator ma prawo zdyskwalifikować danego Uczestnika lub cofnąć decyzję o przyznaniu Nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie:

a) Zadań Konkursowych niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook;

b) Zadań Konkursowych niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub opublikowanych niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c) Zadań Konkursowych o treści wulgarnej, obraźliwej, politycznej, propagandowej, religijnej lub w jakikolwiek sposób sprzecznej z prawem;

d) Zadań Konkursowych naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności: dobra osobiste i praw autorskie tych osób;

e) Zadań Konkursowych zawierających treści reklamowe, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora.

7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia wymagań określonych powyżej, Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który wykonał Zadanie Konkursowe z naruszeniem postanowień Regulaminu.

8. Korzystanie z Portalu Facebook możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet.

 

3

[Nagrody w Konkursie]

 1. Zwycięskie Zadanie Konkursowe zostanie wybrane przez Komisję najpóźniej do dnia 12 października 2020 r.
 2. Wynik Konkursu ze wskazaniem imienia i nazwiska Uczestnika – autora najbardziej oryginalnego i kreatywnego Zadania Konkursowego (dalej jako „Zwycięzca”) zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora w dziale aktualności https://ozonujemy24.pl/aktualnosci/ oraz na fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/ozonowanieidezynfekcja/ w dniu 12 października (poniedziałek) 2020 r.
 3. Nagrodą w Konkursie jest: 90-dniowa usługa dezynfekcji biura metodą prysku chemicznego, realizowana cykliczne w cotygodniowych odstępach w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą o łącznej wartości 15.000 zł brutto oraz karta podarunkowa o wartości 500 zł brutto do wykorzystania na portalu aukcyjnym Allegro (https://allegro.pl/).
 4. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 5. Jednemu Uczestnikowi nie może zostać przyznana więcej niż̇ jedna Nagroda.
 6. Zwycięzcy przysługiwać będzie również Nagroda dodatkowa w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowa Nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę przez Organizatora będącego płatnikiem, należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwycięzca nie jest uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej. Celem rozliczenia podatku Organizator może zwrócić się do Zwycięzcy o podpisanie protokołu wydania nagrody, w tym dodatkowej nagrody pieniężnej oraz podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych.
 7. Po ogłoszeniu wyniku Konkursu Organizator poprosi Zwycięzcę o przesłanie wiadomości e-mail na adres konkurs@psgpolska.pl w ciągu 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, tj. do dnia 15 października 2020 r. do godz. 23:59 celem potwierdzenia otrzymania informacji o wyniku Konkursu oraz ustalenia szczegółów realizacji Nagrody. Organizator może poprosić Zwycięzcę również o przesłanie dodatkowych danych adresowych niezbędnych do realizacji Nagrody tj. adres biura, numer telefonu do biura.
 8. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się Nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.

 

4

[Dane osobowe]

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy: listownie – na adres: Ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawalub elektronicznie − na adres e-mail: biuro@psgpolska.pl
 3. Dane Uczestnika będą przetwarzane w celach:

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Uczestnika zgody;

b) informowania o udziale i wygranej w Konkursie w serwisie Facebook na stronie internetowej Organizatora − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie udzielonej przez Uczestnika zgody;

c) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Organizatora wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów o rachunkowości;

d) reklamacyjnych − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest konieczność rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z Konkursem;

e) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Organizatora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

4. Dane osobowe Uczestników mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora danych osobowych, dostawcom usług IT oraz użytkownikom sieci Internet, którzy odwiedzają Stronę Konkursową.

5. Dane osobowe Uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi później.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

10. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Uczestnik sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

5

[Reklamacje]

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo składania reklamacji. Reklamację można składać pisemnie w czasie obowiązywania Konkursu oraz do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Konkursu na adres Organizatora tj. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora na piśmie na adres podany w reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

6

[Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu na Stronie Konkursowej Organizatora pod adresem https://ozonujemy24.pl/regulamin/ oraz na Portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/notes/profesjonalne-ozonowanie-psg-polska/regulamin-konkursu-zosta%C5%84-bohaterem-swojego-biura/2459506037682607/.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani też nie jest z nim związany. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu – wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do Portalu Facebook.