Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób, które złożyły zapytanie przez formularz kontaktowy jest, PSG POLSKA ONE POINT SP. z o.o. , ul. Nowogrodzka  50 lok. 515 00-695 Warszawa, NIP 7011064154 („Administrator”).

Na jakiej podstawie i dlaczego Administrator przetwarza dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy, w tym dokonanie rozliczeń z nią związanych.

Zgodne z wymogami prawa informujemy, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez Administratora. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administrator świadczenie usług.

Administrator wykorzystuje również dane osobowe Klientów na zasadzie swoich uzasadnionych interesów, co znajduje oparcie w art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (“RODO”). Na tej podstawie prawnej Administrator przetwarza dane osobowe w celu obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie usług.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które złożyły zapytanie przez formularz kontaktowy na podstawie ich zgody – zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyrażana poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych do formularza kontaktowego i naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub innego podobnego. Administrator informuje, że zgoda może być w każdym momencie wycofana, co nie wpływa na ważność czynności przetwarzania podjętych przed jej wycofaniem.

Jakie są prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora?

Każdej osobie, które dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przysługują prawa przyznane przez RODO. Tymi prawami są:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych, które oznacza, że możesz zwrócić się do Administratora o potwierdzenie czy przetwarza on Twoje dane. Ponadto, zgodne z prawem dostępu masz prawo do uzyskania kopii Twoich danych, które przetwarza Administrator.
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które oznacza, że możesz poprawiać i zmieniać dane osobowe, które stały się nieaktualne lub są nieprawidłowe.
  3. Prawo do bycia zapomnianym, które oznacza, że możesz wnosić, aby Administrator usunął Twoje dane osobowe. Prawo to można wykonać w szczególności w sytuacji, gdy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Administrator nie ma innej podstawy do przetwarzania danych albo dane osobowe, które zostały przez Ciebie przekazane staną się Administratorowi zbędne. Pomimo Twojego żądania bycia zapomnianym, w niektórych przypadkach Administrator nie usunie Twoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności w przypadku obrony przed roszczeniami.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania, które oznacza że masz prawo żądać, aby Administrator zminimalizował wykorzystanie Twoich danych.
  5. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  6. Prawo sprzeciwu, w tym odnośnie profilowania, które oznacza, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Jak długo Administrator będzie przechowywać dane osobowe?

Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do jej wycofania.

Czy Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (Unię Europejską)?

Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Komu Administrator może ujawniać dane osobowe?

Administrator może ujawniać dane osobowe podmiotom, które są zaangażowane w świadczenie usług lub obsługę prawną bądź organizacyjną Administratora.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, która uzna że sposób przetwarzania jej danych osobowych narusza obowiązujące zasady ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.